הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

ארנונה

צוו מיסים לשנת 2017

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 8 (ב),9 ו-12 (א)  לחוק ההסדרים במשק המדינה ,(תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב ), בתשנ"ג-1992(להלן – החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי פרק ד' בחוק ההסדרים 1992 ולתיקון מס' 9 מ-2006 לחוק הנ"ל ,קובעת המועצה המקומית בועיינה– נוג'ידאת בישיבתה שלא מן המניין מס 7/16 מיום 27 באוגוסט 2016 להטיל בתחום שיפוטה ארנונה כללית לשנת הכספים 2017 בהתאם לתקנות אלה.בנוסף יעודכנו תעריפי הארנונה בתוספת התייקרות של 1.77% לעומת שנת 2016 בהתאם לחוזר מרכז שלטון המקומי והנחיות משרד הפנים ,שתשולם על ידי המחזקים.

פרושים לצורך החלטה זו:

א:  דירה" משמע דירה בבית משותף ו/או בית בודד ו/או דו משפחתי ו/או בית רב מפלסי הבנויה אבן לבנים ו/או בלוקים ו/או בניה טרומית ו/או מעץ ו/או מכל חומר אחר .

ב."שטח הדירה " כולל כל שטח רצפה שבתוך הדירה עם קירות חוץ ופנים , בין במפלס אחד ובין בכמה מפלסים,וכן כל שטח מקורה אחר הצמוד לדירה או שאינו צמוד לה,אולם משמש את המחזיק בדירה לרבות חדרי מדרגות ,פרוזדורים ,מטבח ,הול, אמבטיה , מקלחת , חדרי שרות , מרפסות מקורות , מוסכים לחניה ,לא כולל מוסכים שאינם צמודים ושטח מקלט שאינו משמש למגורים ואינם צמודים.שטח חצר שאינו מקורה ומרפסת שאינה מקורה לא ייכלל בשטח  הדירה.

צוו מיסים לשנת 2017.pdf

ארנונה