הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
בועיינה נוג'ידאת
פתח/סגור תפריט

פרוטוקול ועדת שלושה מיום 11.3.19

על סדר היום: התקשרות דרך המשכ"ל למתן  שירות איסוף אשפה.

מאחר ופורסם מכרז והיום הייתה אמורה להתקיים ישיבה של ועדת מכרזים לדון, בין היתר, גם במכרז זה אשר כבר פורסם והמועד להגשת ההצעות חלף.
למרבה הצער היום בבוקר התגלה כי דלת הכניסה של בניין המועצה נפרץ וגם דלת הכניסה של משרדו של מהנדס המועצה אשר משמש כממלא תפקיד מזכיר נפרץ גם הוא. תיבת המכרזים אשר בחדרו / משרדו של מהנדס המועצה נפרץ גם הוא וכל חומר המכרזים, לרבות זה של איסוף אשפה נגנב.
בנסיבות לא יהיה ניתן לקיים דיון בהצעות אשר הוגשו וקיים חשש כי כלל הסודיות, לאור הגניבה, נפגע ולא תהיה תועלת בפרסום חוזר קיים חשש כי המדובר כבר בקלפים פתוחים.
בנוסף המועצה חייבת בהתאם להחלטה שיפוטית לנקוט בהליכי מכרז לפני יותר מחודש והיא אכן נקטה, אך לאור הפריצה נראה כי הדרך הראויה בנסיבות היא התקשרות דרך המשכ"ל ובהתאם אנו מחליטים. החלטה זו תפורסם באתר האינטרנט של הרשות ולאור דחיפות העניין המועצה תנקוט, ללא דחוי, בהליכים להשלמת ההתקשרות דרך המשכ"ל.

יועץ משפטי, גזבר, מ"מ מנכ"ל


פרוטוקול ועדת שלושה מיום 11.3.19