הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
בועיינה נוג'ידאת
פתח/סגור תפריט

בקורת

 • שם:  רימונדה סלימאן, עו"ד 
  מבקרת המועצה ואחראית חופש המידע במוע​צה מקומית בועינה נוגידאת 
 • טלפון: 04-6730522  שלוחה 105
 • פקס:  04-6730301 
 • שעות קבלה: ימים ב,ד, בין השעות  14:30– 8:00

​ביקורת פנימ​ית הינה פונקצית הערכה בלתי תלויה, שנקבעה בתוך הרשות לשם בחינה והערכה  של פעילויותיה. הביקורת הפנימית באה לסייע לחברי/ עובדי הרשות במילוי יעיל של תפקידיהם.

תפקיד המבקר/ת הפנימי ( חוק ביקורת פנימית 1992):-

המבקר הפנימי יבדוק, בין היתר: - 
 1. אם הפעולות של הגוף הציבורי שבו הוא משמש מבקר ושל נושאי משרה וממלאי תפקידים באותו גוף תקינות, מבחינת השמירה על החוק, על הניהול התקין, על טוהר המידות ועל החיסכון והיעילות, ואם הן מועילות להשגת היעדים שנקבעו להן; 
 2. אם מקוימות ההוראות המחייבות את הגוף הציבורי; 
 3. את ניהול הנכסים וההתחייבויות של הגוף הציבורי, ובכלל זה את הנהלת החשבונות שלו, וכן את דרכי שמירת הרכוש, והחזקת הכספים והשקעתם; 
 4. אם ההחלטות בגוף הציבורי נתקבלו על פי נהלים תקינים; 

תקציר בקשות לשנים 2013-2015

בקשות לקבלת מידע בשנת 2013:

הביקורת מציינת כי בשנת 2013 לא נתקבלו במשרדה במועצה בקשות לקבלת מידע מהמועצה.

בקשות לקבלת מידע בשנת 2014:

 • במהלך שנת הדוח 2014 נתקבלו 8 בקשות לקבלת מידע מהרשות.
 • שלושה בקשות נדחו מסיבות שונות.
 • חמש בקשות נענו תוך זמן סביר ללא תמורה.

דיווח של הממונה על חוק חופש המידע לשנת 2014:

 • סה"כ בקשות שהתקבלו: 8
 • נענו ואושרו במלואן: 5
 • ענו ואושרו חלקית: 0
 • נדחו במלואן: 3 

בקשות לקבלת מידע בשנת 2015:

דיווח של הממונה  על חוק חופש המידע לשנת 2015:

 • סה"כ בקשות שהתקבלו: 2
 • נענו ואושרו במלואן: 2
 • ענו ואושרו חלקית: 0
 • נדחו במלואן: 0 

אופן הטיפול

 1. כלל, הטיפול בפניות לקבלת מידע לפי חוק חופש המידע מבוצע עפ"י הוראות החוק. לעיתים נדירות יש יחור במסירת המידע לאזרחים, דבר הנובע מהשתהות היחידות   בהעברת המידע.
 2. מומלץ לבחון אפשרות לתשלום האגרה גם באמצעות שובר תשלום שישולם בבנק הדואר או בסניפי הבנקים.
 3. מומלץ לבחון אפשרות לתשלום הוצאות משאבי אנוש, והוצאות חריגות.​
בקורת